publications

INSIDE

/publicació sobre obra pròpia/

  • Dat: 04-2012
  • Autor/es: Varis
  • Editorial: Xunta de Galicia. Fundació Cidade de Cultura de Galicia
  • ISBN: 978-84-453-5032-4
  • Dep. legal: C 287-2012
  • Cont.: Catàleg de l’exposició Inside organitzaqda per la Fundació Cidade da Cultura de Galicia entre el 16 de desembre de 2011 i el 16 d’abril de 2012. Intervenció artística Torres de JH-aSZ de La TEMPLANZA. Autors: Pamen Pereira am